top of page

Mama-Belong

Mama-Belong היא תוכנית חדשה שנולדה כדי לתמוך ולעודד יולדות טריות  ולחבר ביניהן לבין נשים אחרות בקהילה. 

המתנדבות שלנו יעניקו סל מתנה לכל יולדת. סל שמעביר מסר של אהבה ואכפתיות, ונותן פתח ליצירת קשר אישי. 

התוכנית החדשה היא שיתוף פעולה בין מאמעטפת לבילונג, יוזמה של "הבית", שני ארגונים.קהילתיים שחברו יחד על מנת לקרב לבבות.

Registration

Expectant mother's information:

Thanks for registering!

Gift Choice
bottom of page